Aktuality 2019/2020 - Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Masarykova základní škola a mateřská škola
Klenčí pod Čerchovem
Kontakty na učitele
Přejít na obsah

Aktuality 2019/2020

 ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
 ZA II. POLOLETÍ 2019/2020 – II. stupeň
 Vážení rodiče,
 Vzhledem k nestandardnímu průběhu II. pololetí letošního školního roku jsou upravena pravidla pro získávání podkladů pro známky na vysvědčení. Pravidla jsou nastavena v souladu s vyhláškou 211/2020Sb. a metodikou MŠMT.
 Podkladem pro hodnocení budou tato kritéria:
 
1) podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020)
2) hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020
3) podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku
    a) snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů,
    b) výsledky samostatné práce
4) sebehodnocení žáka - co se mu během vzdělávání na dálku dařilo, co se mu nedařilo a jak to řešil
5) četba související se zadanými úkoly.
Vlastní hodnocení zašlete jednotlivým vyučujícím na jejich mailové adresy do 15. 6. 2020.
V případě, že svého práva na vyjádření nevyužijete, bude Vaše dítě hodnoceno podle zbývajících kritérií.
 

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZA II. POLOLETÍ 2019/2020 – I. stupeň
 Vážení rodiče,
 Vzhledem k nestandardnímu průběhu II. pololetí letošního školního roku jsou upravena pravidla pro získávání podkladů pro známky na vysvědčení. Pravidla jsou nastavena v souladu s vyhláškou 211/2020Sb. a metodikou MŠMT.
 Podkladem pro hodnocení budou tato kritéria:
 
1) podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020)
2) hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020
3) podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku
  a) snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů,
  b) výsledky samostatné práce
4) vlastní hodnocení zákonného zástupce - co se jim během vzdělávání na dálku dařilo, co se jim nedařilo a jak to řešili
5) četba související se zadanými úkoly
6) podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu).
Vlastní hodnocení zašlete jednotlivým vyučujícím na jejich mailové adresy do 15. 6. 2020.
V případě, že svého práva na vyjádření nevyužijete, bude Vaše dítě hodnoceno podle zbývajících kritérií.

Informace a hygienická opatření pro žáky prvního stupně  - od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně prvního stupně!
 
V pondělí 25. 5. 2020 začnete někteří z vás opět navštěvovat naši školu. Do pátku 15. 5. 2020 jsou zákonní zástupci povinni nahlásit, zda se jejich dítě vzdělávacích aktivit zúčastní. Nahlašování  bude prostřednictvím mailu zsklenci.foistova@seznam.cz nebo SMS na číslo 602 687 695 – vždy uveďte jméno dítěte, zda dítě do školy nastoupí nebo nenastoupí , zda bude chodit na obědy a u dětí, které jsou přihlášeny do školní družiny uveďte, zda budete mít zájem o odpolední  aktivity (klasická družina nefunguje). Žáci, kteří do školy nenastoupí, budou i nadále dostávat úkoly jako dosud.
 
Vzhledem k současné koronavirové situaci a nařízení vlády, je potřeba, abyste dodržovali hygienická opatření:
 
1.       Ranní školní družina nebude otevřená. Z tohoto důvodu budou žáci z obcí Pec, Chodov, Trhanov přijíždět autobusem, který je v Klenčí v 8.04 hod. (A půjdou hned ke škole). Ostatní autobusovými spoji obvyklými. Příchod žáků z Klenčí stačí cca 7.40 hod.
 
2.       Nikdo ze žáků ani doprovod nebude vstupovat jakkoliv do školy.  Všichni budou čekat před vchodem v rozestupech (ne v hloučcích) a s rouškami na ústech. Počkají na příchod pedagoga nebo jiného zaměstnance školy, který je před školou vyzvedne. U vstupu do školy si každý vydezinfikuje ruce a opět v rozestupech dojdete přes šatnu do tříd.  
 
3.       Každý žák u vstupu do školy první den (25. 5. 2020) odevzdá čestné prohlášení zákonných zástupců – čestné prohlášení je ke stažení na stránkách školy, na vyžádání je zašleme mailem nebo si je můžete vyzvednou ve škole.  Bez tohoto prohlášení nemůže být vstup do školy umožněn. Pro další dny již toto neplatí. V případě jakýchkoliv změn – karanténa rodiny, nakažení blízkého člena domácnosti apod. žádáme o včasnou informaci, abychom mohli co nejrychleji jednat a zavést příslušná opatření. Kontaktní mobilní čísla naleznete na stránkách školy.
 
4.       Po příchodu do třídy si každý žák umyje připraveným mýdlem ruce a opět vydezinfikuje. Toto provede několikrát během dopoledního vyučování. Pedagogové budou na zpřísněnou hygienu dohlížet.
 
5.       Každý žák bude mít na každý den 2 čisté roušky a igelitový sáček, kam je bude při svačině nebo obědě odkládat.
 
6.       Ve třídách budou žáci sedět po jednom v lavici v dostatečné vzdálenosti od sebe, o sejmutí roušek rozhodne vyučující. O přestávkách se žáci nebudou volně pohybovat po chodbách, dojdou si na toaletu, kde se nebudou shlukovat a nebudou se potkávat s žáky z dalších skupin – žáci musí respektovat pokyny vyučujících a dozorujících pedagogů, popřípadě dalších zaměstnanců školy!  I ve třídě o přestávkách musí dodržovat rozestupy. Při jakémkoliv opuštění třídy musí mít žáci nasazené roušky. Dezinfikování společných prostor (WC, chodby, kliky atd), bude prováděno několikrát během dne.
 
7.       Vyučování bude probíhat každý den do 11.30 hod. Bude se vyučovat podle upraveného rozvrhu hodin, který upravíme a zveřejníme  až  na základě počtu přihlášených žáků. Ve skupinách bude vždy jeden pedagog dopoledne a jeden odpoledne.
 
8.        Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně také za zvýšených hygienických opatření. Opuštění školy bude také organizované s důrazem na dodržování rozestupů v šatnách.  
 
9.       Podle počtu žáků, kteří do školy nastoupí, budou děti rozděleny do skupin po maximálně 15 žácích. Tyto skupiny budou až do konce školního roku neměnné. Žáci, kteří 25. 5. 2020 do školy nenastoupí, nemohou být do školní skupiny později zařazeni.
 
10.   Prosíme rodiče, aby svým dětem vysvětlili, že jde o důležitá nařízení. V případě opakovaného porušování těchto pravidel budou zákonní zástupci informováni. Při opakovaném upozornění zákonných zástupců může být žák nevpuštěn do školy nebo může dokonce dojít k vyřazení žáka ze skupiny.
 
11.   Vyskytne-li se v průběhu přítomnosti žáka ve škole jakýkoliv zdravotní problém, okamžitě jej žák musí nahlásit dospělé osobě. Bude umístěn do připravené samostatné místnosti a zákonní zástupci budou neprodleně informováni.
 
12.   Tato pravidla jsou v souladu s nařízeními Ministerstva školství o Ochraně zdraví základních škol do konce školního roku 2019/2020
 
 Hygienická pravidla pro výuku 9. ročníků

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně devátých tříd!
 
V pondělí 11. 5. 2020 začnete někteří z vás opět navštěvovat naši školu, abyste se intenzivně mohli připravovat na přijímací zkoušky, které Ministerstvo školství stanovilo na 8. 6. 2020. Vzhledem k současné koronavirové situaci a nařízení vlády, je potřeba, abyste dodržovali hygienická opatření:
 
1.       Přespolní třída nebude otevřená. Z tohoto důvodu budou žáci z obcí Pec, Chodov, Trhanov přijíždět autobusem, který je v Klenčí v 8.04 hod. (A půjdou hned ke škole). Ostatní autobusovými spoji obvyklými.
 
2.       Nikdo ze žáků nebude vstupovat jakkoliv do školy.  Všichni budou čekat před vchodem v rozestupech (ne v hloučcích) a s rouškami na ústech. Počkají na příchod pedagoga nebo jiného zaměstnance školy, který je před školou vyzvedne. U vstupu do školy si každý vydezinfikuje ruce a opět v rozestupech dojdete přes šatnu do tříd.  Žáci z 9. B se budou vzdělávat v učebně fyziky (7. A), žáci 9. A  se budou vzdělávat v učebně 8. třídy. Tyto učebny jsou od sebe dostatečně vzdáleny, takže se zamezí jakémukoliv kontaktu mezi skupinami.
 
3.       Každý žák u vstupu do školy první den (11. 5. 2020) odevzdá čestné prohlášení zákonných zástupců. Bez tohoto prohlášení nemůže být vstup do školy umožněn. Pro další dny již toto neplatí. V případě jakýchkoliv změn – karanténa rodiny, nakažení blízkého člena domácnosti apod. žádáme o včasnou informaci, abychom mohli co nejrychleji jednat a zavést příslušná opatření. Kontaktní mobilní čísla naleznete na stránkách školy.
 
4.       Po příchodu do třídy si každý žák umyje připraveným mýdlem ruce a opět vydezinfikuje. Toto provede několikrát během dopoledního vyučování. Pedagogové budou na zpřísněnou hygienu dohlížet.
 
5.       Každý žák bude mít na každý den 2 čisté roušky a igelitový sáček, kam je bude při svačině nebo obědě odkládat.
 
6.       Ve třídách budou žáci sedět po jednom v lavici v dostatečné vzdálenosti od sebe, o sejmutí roušek rozhodne vyučující. O přestávkách se žáci nebudou volně pohybovat po chodbách, dojdou si na toaletu, kde se nebudou shlukovat a nebudou se potkávat s žáky z druhé skupiny – žáci musí respektovat pokyny vyučujících a dozorujících pedagogů, popřípadě dalších zaměstnanců školy!  I ve třídě o přestávkách musí dodržovat rozestupy. Při jakémkoliv opuštění třídy musí mít žáci nasazené roušky. Dezinfikování společných prostor (WC, chodby, kliky atd), bude prováděno několikrát během dne.
 
7.       Vyučování bude probíhat každý týden v pondělí, úterý a ve středu vždy do 11.30 hod. Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně také za zvýšených hygienických opatření. Opuštění školy bude také organizované s důrazem na dodržování rozestupů v šatnách. Vyučování bude hlavně zaměřené na výuku českého jazyka a matematiky.
 
8.       Tato hygienická opatření si pečlivě přečtěte a respektujte je. Chráníte tím nejen své zdraví, ale i zdraví všech ostatních.  Rodiče prosíme, aby svým dětem vysvětlili, že jde o důležitá nařízení. V případě opakovaného porušování těchto pravidel budou zákonní zástupci informováni. Při opakovaném upozornění zákonných zástupců může být žák nevpuštěn do školy nebo může dokonce dojít k vyřazení žáka ze skupiny a přípravy.
 
9.       Vyskytne-li se v průběhu přítomnosti žáka ve škole jakýkoliv zdravotní problém, okamžitě jej žák musí nahlásit dospělé osobě. Bude umístěn do připravené samostatné místnosti a zákonní zástupci budou neprodleně informováni.
 
10.   Tato pravidla jsou v souladu s nařízeními Ministerstva školství o Ochraně zdraví základních škol do konce školního roku 2019/2020

Ošetřovné
Vážení rodiče,
pokud žádáte o ošetřovné, ověřte si, že jste odevzdali správný list – je to ten, který nemá pod nadpisem drobný text: „Tento díl ……“.
Ošetřovné se bude poskytovat za kalendářní měsíc
Dávka bude náležet v rámci daného měsíce vždy za dny, ve kterých byla poskytována péče. Po skončení daného měsíce uvede žadatel o dávku na zvláštním tiskopisu Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení ( najdete na https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz), ve které dny péči poskytoval. Pokud má zajištěno hlídání, není na překážku, aby v některé dny vykonával práci pro zaměstnavatele. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat.
Zůstává možnost vystřídat se v péči
Nárok na ošetřovné může uplatnit ještě i druhá osoba a v rámci daného měsíce se mohou s původní pečující osobou v poskytování péče libovolně vystřídat (nikoli však v jednom kalendářním dnu). Každé z osob se pak vyplatí ošetřovné za ty dny, kdy péči poskytovala, tak jak je po skončení daného měsíce uvede na tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení.
Nová sekce " Úkoly pro žáky "
V horní části nabídky jsme zřídili nové okno, kde budou postupně zveřejňovány úkoly pro žáky dle jednotlivých tříd a předmětů včetně pokynů ke samostudiu, studijní materiály a pracovní listy.

Žádost o ošetřovné
Žádost o ošetřovné vystaví škola a týká se pouze dětí do 10 let.
Na žádost Vám ošetřovné vystavíme jakýkoliv den nebo i elektronicky. Požádat o elektronické vystavení můžete na mailových adresách:
zakladni.skola@zsklenci.cz nebo zsklenci.foistova@seznam.cz
Uveďte pouze jméno dítěte a zasílejte z mailů, kam můžeme potvrzení odeslat .


Projekt - Učíme se pro budoucnost
Poděkování - lyžařský kurz
Děkujeme všem rodičům za bezproblémovou komunikaci, za svědomité a vzorné vybavení všech žáků na lyžařský kurz. Poděkování a pochvala patří také všem zúčastněným lyžařům a lyžařkám za dodržování všech pravidel, řádů a slušného chování po celou dobu lyžařského kurzu!
Sportu zdar a v příštím ročníku lyžařského kurzu doufáme v hojnou sněhovou nadílku!
Přehled kroužků 2019-2020Přihlášku je možné stáhnout v dokumentech nebo zde
 
KLASIFIKACE ŽÁKA V PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA
 
Vzhledem k tomu, že za II. pololetí školního roku 2018/2019 nemohli vyučující předmětu Tělesná výchova u některých žáků provést jejich klasifikaci v tomto předmětu, dovolujeme si všechny žáky a jejich zákonné zástupce seznámit s podmínkami klasifikace žáků v tomto předmětu. Důvody nemožnosti provedení klasifikace u některých žáků v předmětu Tělesná výchova:
 
1) Nedostatečný počet známek potřebných k provedení klasifikace žáka za  pololetí školního roku .
 
2) Neaktivní účast při hodinách tělesné výchovy (časté necvičení - neplnění zadaných úkolů).
 
Aktivní účastí žáka při hodinách tělesné výchovy se rozumí vykonávání zadaných cvičení, rozhodující je především snaha a následně předvedené výkony.
 
Vyučovaný předmět Tělesná výchova patří do skupiny povinných předmětů vyučovaných základní školou. Předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících základní školy vždy 2 hodiny týdně. Vzhledem k tomu, že vyučovaný předmět Tělesná výchova je pro všechny žáky 1. – 9. ročníku povinný v rozsahu 2 hodiny týdně, vztahují se na něj pravidla klasifikace tak, jak je stanoveno Klasifikačním řádem Masarykovy ZŠ. S obsahem Klasifikačního řádu Masarykovy ZŠ se mohou žáci, jejich zákonní zástupci a další zájemci seznámit na webových stránkách školy, v ředitelně školy či sborovně. V Klasifikačním řádu je uvedeno, že: „Žák 1. - 9. roč. musí mít z každého předmětu alespoň 3 známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu z ústního zkoušení (mimo předmětů Vv, Tv, Pč). Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Klasifikační řád rovněž uvádí, že: „Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly sděleny rodičům.“

 
Podmínky výuky předmětu Tělesná výchova
 
1) Pokud se žák aktivně neúčastní hodiny, musí k tomu mít vážný důvod. Za vážný důvod nelze pokládat zapomenutý cvičební úbor (oděv – tričko, tepláky, kraťasy, sportovní obuv – do tělocvičny, na ven), neboť je povinností každého žáka být na hodiny tělesné výchovy takto vybaven. Každý vážný důvod k neaktivní účasti žáka na 2 hodině tělesné výchovy musí být doložen písemnou omluvenkou od zákonného zástupce žáka. Písemnými omluvenkami od zákonného zástupce žáka nelze řešit dlouhodobé omlouvání žáka z tohoto předmětu.
 
2) V případě, že se žák bezdůvodně nebude aktivně účastnit hodin tělesné výchovy, může být vyučujícím hodnocen za to, že aktivně neplní zadané úkoly či neplní a nerespektuje pokyny vyučujícího.
 
3) Žák má 2x za pololetí možnost aktivně se neúčastnit při hodinách tělesné výchovy z důvodu zapomenutého cvičebního úboru. Žák bez řádného cvičebního úboru (týká se i obuvi!) se v rámci bezpečnostních opatření nemůže aktivně účastnit hodiny tělesné výchovy.
 
4) V případě, že vyučující nebude mít k provedení klasifikace žáka v předmětu tělesná výchova potřebný počet známek i přesto, že byl žák na hodinách tělesné výchovy přítomen, bude mu stanoven termín, ve kterém bude z učiva přezkoušen.
 
5) Pokud žák nebude moci být z předmětu tělesná výchova klasifikován, bude z tohoto předmětu klasifikován stupněm 5 či nedostatečně (dle stupně školy).
 
6) V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování pouze na základě posudku vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok. (§50, odst. 2 zákona č. 561/2005 Sb. – Školský zákon). Pokud má žák závažný důvod k dlouhodobé omluvě z hodin tělesné výchovy, potom musí být takové uvolnění z hodin tělesné výchovy doloženo pouze na základě posudku vydaného registrujícím lékařem.
 
Pohyb alespoň v rámci tělesné výchovy je základní podmínkou zdravého rozvoje dětí. Proto škola dává přednost hodnocení žáků na základě jejich snahy a aktivity při tělesné výchově, nikoliv na základě plnění výkonnostních limitů. Pokud toto opatření nebude žáky pozitivně přijímáno a jejich přístup k hodinám tělesné výchovy se nezlepší, bude muset škola hledat jiná řešení, jak v souladu s platnými legislativními předpisy aktivně vyučovat tělesnou výchovu.

Vyjádření k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem spravuje internetové stránky vlastními silami a přístup zabezepečuje serverový správce se kterým je  řádně uzavřena smlouva. Stránky jsou tvořeny zejména pro zobrazení v PC nebo notebooku v domácím prostředí, ale umožňují bezproblémové zobrazení i v mobilních zařízeních jako tablet nebo chytrý telefon. Přístup je zabezpečen 24 hodnin denně po celý kalendářní rok s vyjímkou poruchy na straně serverového správce.
Obsah stránek splňuje zásady GDPR a je chráněn proti snadnému zkopírování s vyjímkou souborů k tomu určeným.

OZNÁMENÍ

ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem oznamuje, že od 1. dubna 2019 se zvyšují poplatky za pronájem haly a tělocvičny pro veřejnost na tyto ceny:

hala 300,- Kč za hodinu
telocvična 100,- kč za hodinu


PLÁN KONZULTAČNÍCH HODIN
Pro případné konzultace s vyučuijícími prosíme využívat čas k tomu určený v plánu zde (PDF) nebo domluvit termín telefonicky s vyučujícím předem (sborovna 379 794 212).


ředitelka základní školy: 379 794 406, mob.: 602 689 448
    zástupkyně ředitele : 379 794 406, mob.: 602 687 695
ekonomka školy: 379 794 406,     školní družina a sborovna: 379 794 212
mateřská škola: 379 794 326      školní jídelna: 379 794 336

eŽK
GDPR
VT
DOKUMENT
Návrat na obsah