Aktuality 2020/2021 - Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Masarykova základní škola a mateřská škola
Klenčí pod Čerchovem
Kontakty na učitele
Přejít na obsah

Aktuality 2020/2021

Otevírání školy od 19.4.2021  (4.třída, 5.A a 5.B)
Vážení rodiče, žáci a žákyně,
konečně jsme se všichni dočkali a do školy mohou i vaše třídy – 4. třída, 5.A a 5.B.
Žáci 1., 2. a 3. třídy zůstávají doma na distanční výuce.
Ve dnech přítomnosti se testuje v pondělí a ve čtvrtek.
  V pondělí a ve čtvrtek přijdou žáci ke škole v tomto pořadí a v těchto časech:
4. třída – 7.15 hod
5.A – 7.35 hod
5.B – 7.55 hod
Děti, které jdou do ranní družiny, se budou testovat hned po příchodu do školy.
Dojíždějící žáci, kteří přijedou později, než je čas nástupu jednotlivých tříd, se budou testovat až jako poslední. Testování není nic nepříjemného a dosud ho absolvovaly všechny menší děti zcela bez problémů.
  V ostatních dnech, kdy není testování – úterý, středa a pátek  - přijdou tyto třídy ke škole:
4. třída – 7.30 hod
5. A – 7.40 hod
5.B – 7.50 hod
Pro žáky z ranní družiny se v těchto dnech nic nemění, budou do ŠD docházet jako obvykle.
Zprávu o tom, jak se bude postupovat v případě, že se prokáže dítě jako pozitivní, jste obdrželi již v mailu minulý týden.
Prosíme o dodržování časových harmonogramů, aby se nám děti před školou moc nemíchaly.
V případě dotazů a problémů, nás kontaktujte.
Alena Foistová, zástupkyně ředitelky školy

Otevírání školy od 12.4.2021
Vážení rodiče, žáci a žákyně!
Od pondělí 12. dubna 2021 se otevírají školy pro žáky prvního stupně, a to rotačním způsobem.
V naší škole v týdnu od 12. dubna budou přítomni žáci 1., 2. a 3. třídy. Další týden, tedy od 19. dubna tito žáci zůstanou doma na distanční výuce a ve škole budou na prezenčním vyučování žáci 4. třídy, 5.A a 5.B. Takto se budou vždy po týdnech žáci střídat.
Žáci  druhého stupně zůstávají stále na distanční výuce.
Vzhledem k tomu, že je ve školách povinné testování, musíme tomu přizpůsobit i harmonogram vstupu do školy. Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek.
V pondělí a ve čtvrtek přijdou žáci v týdnu přítomnosti ke škole:
1. třída – 7.15 hod
2. třída – 7. 35 hod
3. třída – 8.00 hod
Děti, které přijdou do ranní družiny, se budou testovat ihned po příchodu do školy.
Dojíždějící žáci, kteří přijedou později  než je čas nástupu jednotlivých tříd, se budou testovat až jako poslední.
V ostatních dnech, kdy není testování – tedy úterý, středa, pátek, přijdou tyto třídy ke škole:
1. třída – 7.30 hod
2. třída – 7.40 hod
3. třída – 7.50 hod
Testování bude probíhat ve zvláštní třídě, kterou jsme k tomu uzpůsobili.  Děti se budou samotestovat pod dohledem pedagogických pracovníků. V příloze (v mailu) najdete instruktážní video, které doporučujeme, abyste s dětmi zhlédli.  Testování se vůbec  nemusí děti obávat.
V případě, že bude dítě pozitivní:
1. bude pozitivní v pondělí – okamžitě kontaktujeme zákonné zástupce, kteří si dítě neprodleně vyzvednou a zajistí mu PCR test na odběrovém místě. Pro ostatní žáky ze třídy se nic nemění a účastní se vyučování ve škole.
2. bude pozitivní ve čtvrtek – okamžitě kontaktujeme zákonné zástupce všech dětí ze třídy a celá třída musí nastoupit do karantény. Pozitivní žák musí na PCR test na odběrové místo.
Pokud dítě onemocnění COVID-19 prodělalo v posledních 90 dnech, musí toto zákonný zástupce písemně – lékařskou zprávou doložit. Pak se jej bude testování týkat až po uplynutí 90 dnů od pozitivního PCR testu.
Jestliže zákonný zástupce nesouhlasí s testováním dítěte, musí si dítě ponechat doma. V takovém případě ale nebude probíhat online výuka, žák bude pouze plnit písemné úkoly.
Po celou dobu vyučování, o přestávkách i v družině musí mít děti nasazenou chirurgickou roušku nebo roušku s nanovláknem. Domácí ušité roušky již nejsou možné a respirátory nejsou pro děti povinné. V prostorách školy se bude často větrat a používat dezinfekce.
Na oběd budou děti chodit podle harmonogramu a to tak, že se v jídelně nebudou jednotlivé třídy potkávat. Odpolední školní družina bude fungovat opět po třídách.
Časový harmonogram pro příchod ke škole pro 4. třídu, 5.A a 5.B zašleme až během příštího týdne.
V případě dotazů jsme vám k dispozici v pracovních dnech v době  od 7 do 15.30 hod na telefonních číslech – pevné lince,  mobilech nebo prostřednictvím emailů.
Alena Foistová, zástupkyně ředitelky školy

Oznámení - prodloužení smluv (končící 31. 3. 2021) na vypůjčené notebooky
Vážení rodiče,
vzhledem k trvající distanční výuce je potřeba opět prodloužit smlouvy na půjčení notebooků.
Smlouvy přijďte prodloužit po Velikonocích, na výběr máte tyto termíny:
úterý 6. 4. v době od 10 do 14.30 hod nebo čtvrtek 8. 4. v době od 11.30 do 14 hod.
V případě, že se vám nehodí ani jeden termín, kontaktujte zástupkyni ředitelky školy.
Mgr. Alena Foistová, zástupkyně ředitelky školy

Organizace zápisu do 1.třídy školní rok 2021/2022
Vzhledem k trvání nouzového stavu v ČR proběhne zápis bez přítomnosti žáků a jejich zákonných zástupců.
V souladu s § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné doručit přihlášku následujícími způsoby:
1) do datové schránky (zsvkmut)
2) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zák. zástupce (zakladni.skola@zsklenci.cz)
3) poštou
4) osobní podání; v tomto případě použijte schránku na dopisy u hlavního vchodu do budovy školy.
Příjem žádostí bude probíhat v období od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021. Zápis se týká všech dětí, které dosáhnou k 31. 8. 2020 věku 6 let.
Přednostně jsou přijímány děti s trvalým bydlištěm v některé ze spádových obcí.
 
Postup:
Zákonný zástupce si stáhne formulář „žádost o přijetí 2021“, vyplní, podepíše a doručí vybraným způsobem ve stanoveném období. Dítěti bude po obdržení vyplněné žádosti přiděleno registrační číslo, které bude zasláno zpět na emailovou adresu zákonného zástupce. Pokud emailovou adresu nemá, bude sděleno telefonicky.
Informace pro zákonné zástupce o možnosti odkladu PŠD :
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Jestliže bude zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky, vyplní a odešle 2 formuláře: „žádost o přijetí 2021“ + „žádost o odklad“.
Potřebná doporučení k odkladu PŠD dodá v co nejkratší době.
V případě, že bude dítěti povolen odklad povinné školní docházky, může od 1. 9. 2021 navštěvovat přípravnou třídu. Zákonný zástupce vyplní přihlášku do přípravné třídy“.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je povinna doložit své oprávnění dítě zastupovat.
Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi a jejich zákonnými zástupci, během kterého ověříme rodný list dítěte a doklady zákonných zástupců a děti budou mít možnost seznámit se s prostředím školy.

Přípravná třída
Máte doma dítě, kterému doporučili odklad, nebo chcete svému předškolákovi usnadnit přestup na základní školu?
Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem nabízí pro školní rok 2021/2022 přípravnou třídu, ve které můžeme Vašim dětem s nástupem na první stupeň pomoci.
Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním.
 • Přípravná třída bude ve školním roce 2021/2022 otevřena při minimálním počtu 10 žáků ve třídě.
 • Do přípravné třídy mohou být přijaty též děti bez odkladu školní docházky.
 • Žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy přijímáme během zápisu dětí do 1.třídy a později po předběžné domluvě :
– e-mail školy: zakladni.skola@ zs klenci.cz , tel.: 379 794 406 nebo 602 689 448.
Vzhledem k současné situaci je možné poslat přihlášku již během března. Tiskopis najdete na stránkách školy: www.zsklenci.cz v záložce „Dokumenty“.
Čas v přípravné třídě je pro nejmenší žáčky obdobím, v němž je třeba dětem ponechat dostatek času a prostoru, aby se mohly postupně seznámit s novou situací, přizpůsobit se a přivyknout všem změnám – nové roli školáka, novým požadavkům i časovému řádu.
Děti se postupně adaptují na školu, přechod z mateřské školy je pro ně zpravidla náročný. Velkou výhodou je nižší počet dětí ve třídě, který umožňuje věnovat se dětem individuálně podle jejich potřeb (10-15 žáků).
Význam přípravné třídy je v kvalitní přípravě dětí pro vstup do základního vzdělávání. Velký důraz je kladen rozvoj jemné a hrubé motoriky, zrakové a sluchové percepce, grafomotoriky. Podporuje se aktivní přístup k získávání vědomostí a k tvořivému myšlení. Zájem je rovněž na fyzickém rozvoji dětí a upevnění jejich zdraví. Důležitou součástí výuky v přípravné třídě jsou hry, výtvarné, pracovní, hudební aktivity. Cílem je vybavit děti co nejlepšími dovednostmi a návyky.
Těšíme se na Vás!

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT:
Přípravná třída je bezplatná.
 • Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole.
 • Po absolvování přípravné třídy dítě nemusí nastoupit do první třídy v naší škole.
 • Hlavním cílem je připravit děti na první ročník základní školy.
 • Docházka do přípravné třídy se nezapočítává do povinné školní docházky.
 • Děti se neklasifikují.
 • Při veškerých činnostech je přihlíženo k jejich věku a schopnostem.
 • Výuka trvá pravidelně od 8.00 – 11.30 hodin (včetně dopolední vycházky).
 • Děti mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách školní družinu.
 • Oběd i svačiny jsou připraveny ve školní jídelně, poplatek hradí rodiče stejně jako v mateřské škole.
Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení.
POZOR – počet míst je omezen!
(toto sdělení lze stáhnout ve formátu PDF zde)

Uzavření škol od 1.3.2021
Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí vlády bude od pondělí 1. března 2021 základní škola pro první a druhou třídu uzavřena.
Vyučování bude distanční. O způsobu výuky vás budou informovat třídní učitelky. V případě nejasností a potíží jsme vám k dispozici přímo ve škole každý pracovní  den od 8 do 12 hodin (osobně i telefonicky)
Alena Foistová, zástupkyně ředitelky školy

Informace k ukončení 1. pololetí, hodnocení žáků
Vážení rodiče, žáci a žákyně!
Ve čtvrtek 28. ledna 2021 končí první pololetí tohoto školního roku. Vzhledem k současné epidemiologické situaci dostanou výpis z vysvědčení pouze žáci prvního a druhého ročníku, kteří chodí do školy prezenčně.
Žáci ostatních ročníků se své známky dozví na svých účtech ve Škole OnLine, kam jste registrovaní od začátku září a kde máte pravidelné informace o průběžném hodnocení v jednotlivých předmětech - elektronická žákovská knížka. Závěrečné hodnocení - vysvědčení nelze zaslat emailem, proto se do vašeho žákovského účtu musíte podívat.
Závěrečné známky budou v konečné podobě zpřístupněny od 8 hodin ve čtvrtek 28. ledna 2021. Do té doby mohou vyučující průběžně ještě známky upravovat.
Kde výsledné známky na vysvědčení najdete?:
Po přihlášení do Školy OnLine v horní liště hodnocení - výpisy hodnocení - hodnocení žáka  rozkliknout - objeví se přehled všech předmětů. Dolní šedivou lištou nebo šipkami na klávesnici počítače posunete celou stránku doprava a v posledním modrém sloupečku nazvaným "Uz" najdete výslednou známku v jednotlivých předmětech.
Kdo využívá mobilní aplikaci, tak si rozklikne v nabidce záložku (ikonku) s názvem Vysvědčení.
V případě, že byste zapomněli přihlašovací údaje do Školy OnLine (což doufám, že je máte poznamenané), kontaktujte své třídní učitele prostřednictvím mailu. Všechny mailové adresy na učitele najdete na úvodní stránce webových stránek školy v zelené ikonce kontakty na učitele - pozor máme nové mailové adresy!!!
V průběhu toho týdne také budete postupně dostávat krátká slovní hodnocení z jednotlivých předmětů.
Výpis z vysvědčení v tištěné podobě dostanou žáci po návratu do školy.
O případném nástupu dalších ročníků do školy vás budeme včas informovat, zatím máme jen informace ze sdělovacích prostředků stejně jako vy.

Výuka na přelomu roku 2020/2021 (aktualizováno 29.12.2020)
Vážení rodiče, žáci a žákyně!
Jak jistě víte ze sdělovacích prostředků, po vánočních prázdninách od pondělí 4. ledna 2021 nastoupí do škol pouze žáci 1. a 2. ročníku - jejich čas příchodu ke škole se nemění, musí přijít podle časového harmonogramu jako doposud. Jednotlivé třídy se nesmějí míchat a po celou dobu pobytu ve škole musí mít všichni roušky.
Ostatní žáci se budou opět učit distančně prostřednictvím online hodin a plněním úkolů v Google classroomu.
Distanční výuka je povinná, nesplnění úkolů a nepřítomnost na online výuce je počítána jako neomluvená hodina. V případě, že se nemůže žák online výuky zúčastnit, musí jej zákonní zástupci omluvit - stejně jako omlouvají nepřítomnost ve škole. Stačí poslat mail vyučujícím jednotlivých hodin nebo třídním učitelům.
Rozvrh pro online výuku je stejný jako byl v podzimních měsících. Tuto zprávu obdržíte také do vašich mailových adres, kde rozvrh na online výuku najdete v příloze. V případě změn, budete včas informováni.
Všechny důležité informace včetně rozvrhu najdete zde na webových stránkách v záložkách aktuality a rozvrh hodin (menší barevný rozvrh je pro distanční výuku).
Zákonní zástupci, kteří měli vypůjčené notebooky pro žáky, si je mohou přijít opět půjčit a uzavřít novou smlouvu v pondělí 4. ledna 2021 od 7.30 do 15 hodin.
Informace k ošetřovnému sledujte na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.
V případě potíží se na nás můžete od 4. ledna 2021 obrátit v pracovních dnech vždy v době od 7.30 do 15 hod prostřednictvím mailů nebo telefonicky.
Alena Foistová, zástupkyně ředitelky školy

Tabulka - harmonogram příchodu žáků

Informace k průběhu výuky od 30.11.2020
Vážení rodiče, žáci a žákyně!
 
Od pondělí 30. 11. 2020 se otevírají školy pro další ročníky. První stupeň nastoupí celý, druhý stupeň se bude učit rotačně – střídavě:
V naší škole to bude podle tohoto harmonogramu:
V týdnu od 30. 11. do 4.12. z druhého stupně nastoupí žáci 6 .A, 6. B, 7. A a 9. třídy (7. B., 8.A a 8.B se budou učit distančně doma - vše povinné).
V týdnu od 7. 12. do 11. 12. z druhého stupně budou ve škole žáci tříd 7. B, 8. A, 8. B a 9. třídy (6.A, 6.B a 7.A se budou učit distančně - vše povinné).
Rozvrh na online výuku bude pro jednotlivé třídy zveřejněn nejpozději v pátek na webových stránkách školy.
Další týdny se opět skupiny vystřídají. Devátá třída chodí do školy bez střídání. Všichni se učí podle původního rozvrhu, hudební výchova a tělesná výchova jsou nahrazeny jinými předměty, popřípadě se v těchto předmětech vyučuje teorie nebo budou žáci chodit na vycházky ven.
 
Epidemiologická opatření:
·         Vstup do školy v rouškách, pobyt ve škole v rouškách, dezinfekce rukou u vchodu do školy i během pobytu ve škole.
·         Každý žák bude mít vždy 3 čisté roušky na den a igelitový sáček
·         Časté větrání ve škole, omezení potkávání se žáků z různých tříd
·      Vstup do školy ve stanoveném pořadí podle tříd – časový harmonogram máte v příloze této zprávy (pouze na mailu, ve Škole Online se příloha nezobrazuje, a na webových stránkách) – časy dodržujte, nechoďte ke škole moc brzy – týká se hlavně žáků z Klenčí. Je potřeba minimalizovat i míchání žáků před školou.
·         Školní jídelna je v normálním provozu. Z důvodu zamezení potkávání se žáků různých tříd, je i zde stanovený časový harmonogram pro jednotlivé třídy.
·         Školní družina: ranní i odpolední družina pro první stupeň jsou v provozu – žáci budou ve svých třídách, pouze 1. třída bude v učebně družiny. Každá skupina bude mít svoji vychovatelku, která s nimi bude do té doby, než odejde poslední žák z dané třídy. Vzhledem k tomu, že i odpoledne musí mít děti roušky, prosíme rodiče, aby (je-li to možné) si děti vyzvedávali co nejdříve.
  
V případě jakýchkoliv potíží a problémů kontaktujte školu.
  
Alena Foistová, zástupkyně ředitelky školy

Informace k průběhu výuky od 18.11.2020
Vážení rodiče, žáci a žákyně!
 
Ve středu 18. 11. 2020 bude obnoveno vyučování ve škole pro všechny žáky 1. a 2. třídy.
 
Vyučování poběží podle platného rozvrhu, zakázanou tělesnou výchovu a hudební výchovu nahradí vyučující jinými předměty.
 
V provozu bude i školní jídelna a odpolední družina. Žáci se nesmí mezi sebou míchat, proto každá třída bude v jiném oddělení ŠD. Také budou dodržována všechna hygienická opatření: dezinfekce rukou u vchodu, dezinfekce v době pobytu ve škole, časté větrání ve třídách a nošení roušek po celou dobu pobytu ve škole. Z toho důvodu je nutné, aby každé dítě mělo 3 roušky na den, každý den čisté! Na použité roušky musí mít igelitový sáček.
 
1. třída bude každý den před školou vždy v 7.30 hod
 
2. třída bude každý den před školou vždy v 7.40 hod
 
Žáci, kteří přijíždějí autobusem od Nemanic, půjdou do školy v 7.45 hod.  Prosíme, dodržujte stanovený čas, aby děti nebyly u školy dříve či později, než je stanoveno.
 
U ostatních tříd bude i nadále probíhat distanční výuka. Distanční výuka je formou online hodin podle zaslaného rozvrhu a formou plnění zadaných úkolů. Obojí je ze zákona povinné! Všichni vyučující si vedou přehled přítomnosti na online hodinách a přehled splněných úkolů. Vše bude podkladem ke klasifikaci na vysvědčení. V případě, že se žák nemůže ze závažných důvodů online hodiny zúčastnit, je zákonný zástupce povinen tuto nepřítomnost omluvit. Jestliže žák nestihne zadané úkoly splnit v termínu, musí je splnit dodatečně.
 
V případě jakýchkoliv potíží, kontaktujte vyučující daného předmětu, popřípadě třídní učitelku nebo zástupkyni ředitelky školy. Všechny kontakty najdete na stránkách školy v přehledu – kontakty na učitele . Zde upozorňuji, že učitelé mají nové mailové adresy stejně jako žáci …….@zsklenci.cz. Samozřejmě ještě i nadále budou používat ….@seznam.cz, ale postupně je začněte kontaktovat na nových adresách.
 
Alena Foistová, zástupkyně ředitelky školy

Informace o možnosti doučování
Informace pro rodiče (vloženo 8.10.2020)
Sdělujeme rodičům, že žáci všech tříd a ročníků naší školy mají možnost využít doučování v hlavních předmětech: český jazyk, cizí jazyky a matematika.
Doučování je jedenkrát za týden, je zdarma a mouhou se ho účastnit všichni žáci bez ohledu na to, zda mají nějaká doporučení a vyšetření od pedagogicko-psychologické poradny.
Každá třída má určený jeden den a hodinu - vždy po vyučování. Informaci, kdy se týká doučování právě třídy Vašeho dítěte, jste obdrželi od třídních učitelů v žákovské knížce (papírové) i elektronické (ŠkolaOnline).  
Chceme tak pomoci žákům s vyrovnáním se s několikaměsíčním uzavřením škol a procvičením důležitého učiva.

Postup pro vyzvedávání zadaných úkolů ve ŠkoleOnline
1.       Přihlašte se vaším uživatelským jménem a heslem do ŠkolyOnline
2.       Na úvodní stránce (pod rozvrhem a zprávami) v části Domácí úkoly k odevzdání uvidíte datum ,do kdy má být úkol odevzdán a téma úkolu
3.       Klikněte na nadpis „Domácí úkoly k odevzdání“….zobrazí se název úkolu, předmět, kdy byl úkol zadán a do kdy jej splnit a stav úkolu (odevzdán/neodevzdán), červeně zobrazené úkoly jsou nesplněné, zeleně zobrazené jsou splněné
4.       Když chcete úkol začít plnit: klikněte na obrázek „oka“ před názvem úkolu
5.       Zde zjistíte, co máte v úkolu plnit – název a podrobnější popis zadání
6.       Podívejte se, zda je připojena příloha (např. pracovní list)
7.       Rozklikněte modrý název přílohy – dokument se stáhne, otevřete jej…buď bude psaný ve wordu (tam můžete hned dopisovat) nebo v pdf (tam dopisovat  v počítači nelze)
8.       Až budete mít úkol hotový, v části „Odevzdání úkolu“ klikněte na  „Odevzdat úkol“ --- napište poznámku k vypracování úkolu…například: Mám hotovo nebo co nešlo, kde byly potíže atd…poznámka musí být vyplněna, pak připojte soubor (vypracovaný pracovní list) – to je stejné jako, když odesíláte přílohu mailem
9.       Klikněte na „Uložit a odevzdat jako úkol  hotový“
 
Postup pro zjišťování hodnocení a kontroly vypracovaného a odeslaného úkolu
1.       Na první straně po přihlášení k uživatelskému účtu  rozklikněte  v horní modré liště výuka --- úkoly --- domácí úkoly
2.       Zaškrtněte v dolním modrém čtverečku  „ Zobrazit i splněné odevzdané úkoly“
3.       Vyberte úkol, na který se chcete podívat
4.       Klikněte na symbol „oko“
5.       Zobrazí se „Odevzdání úkolu“
6.       Pro zjištění hodnocení a zkontrolování učitelem klikněte  na šedivé políčko „Hodnocení“, kde si přečtete všechny potřebné informace k hodnocení
7.       Chcete-li se vrátit zpět, dejte zavřít a můžete se podívat na jiný úkol
8.       Pro návrat na první stranu vždy použijte vlevo nahoře modrou ikonku ŠkolaOnline s domečkem

 
Výhodou ŠkolyOnline je, že již nemusíte chodit nikam do mailů a máte zde vše přehledně na jednom místě. V průběhu tohoto  a příštího týdne každý vyučující nějaký malý úkol zašle, abyste si vyzkoušeli, jak to funguje, popřípadě, kde je problém. Žáci, kteří  jsou nebo budou doma nemocní, budou tímto prostřednictvím úkoly dostávat. Musíme být připraveni na případné uzavření tříd nebo celé školy, což všichni věříme, že se hned tak nestane.  Prostředí ŠkolyOnline si proklikejte, prohlédněte , „osahejte“. Nehrozí, že byste nějaké důležité údaje vymazali.  ŠkolaOnline je nová pro vás i pro nás, takže se se systémem musíme naučit postupně pracovat všichni.
 
S učiteli můžete také komunikovat v části Komunikace-zprávy-odeslat zprávu-vyberete si učitele, kterému chcete napsat (můžete zaškrtnout i email – učitel dostane zprávu i tam)
 
V případě potíží se obraťte na:  zsklenci.foistova@seznam.cz
Tento postup lze stáhnout ve formátu PDF

Postup při registraci a přihlášení do nové elektronické žákovské knížky
Škola OnLine
     
1.     Zadejte do vyhledávače: skolaonline.cz
2.     Přejděte na stránku Školy Online – nejrozšířenější webový školní informační systém
3.     Klikněte na VSTUP do školy online
4.     Vpravo v modrém poli přihlášení – klikněte na registraci žáků a rodičů
5.     Klikněte na modré políčko dole -  ověření PINu
6.     Napište jméno žáka (žákyně), příjmení žáka (žákyně), vepište PIN (děti ho dostali ve škole společně s tímto návodem)
7.     Opište kontrolní řetězec
8.     Zvolte si libovolné přihlašovací jméno, heslo a zadejte svůj mail
9.     Dokončete registraci
10.   Pro přihlašování pak budete používat stránku, kde  byl  VSTUP do Školy OnLine, kam do prvního pole přihlášení napíšete přihlašovací jméno, do druhého pole heslo, které jste si zvolili při registraci. PIN při dalších přihlášeních nikam nepíše, je jen pro první registraci.
11.   V nové el. ŽK uvidíte rozvrh vašich dětí, hodnocení, vzkazy od učitelů apod.
12.   Známky již nebudete automaticky dostávat na vaše mailové adresy, ale musíte se do Školy OnLine přihlásit. Důležité informace obdržíte na mail, který jste použili při registraci a zároveň se zpráva objeví i ve ŠkoleOnline v části „zprávy“
13.   V případě nejasností a problémů při registraci nebo při přihlašování napište na zsklenci.foistova@seznam.cz
14.   Do Školy OnLine se zaregistrujte všichni co nejdříve!

Návod lze stáhnout  nebo vytisknout ve formátu PDF.

Nový školní řád platný od školního roku 2020/2021
V tomto školním roce vešel v platnost nový školní řád. Součástí školního řádu je i příloha Pravidla pro hodnocení. Z důvodu pokračující zhoršené epidemiologocké situace je součástí školního řádu i Nařizení ředitele školy pro školní rok 2020/2021.

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Školní družina bude od školního roku 2020/ 2021 v normálním provozu. Ráno bude otevřena od 6.25 hod.
Do ranní družiny mohou děti přicházet do 7.15 hod., pak již musí čekat před školou do otevření školy v 7.35 hod.
Odpolední školní družina bude opět rozdělena do dvou oddělení - 1. oddělení 1. + 2. třída, 2. oddělení 3. - 5. třída.
Přihlášky dostanou děti ve středu 2. září a v případě zájmu vyplněné obratem přinesou zpět do školy.
Na středu 2. září budou mít děti lísteček, v kolik hodin budou z družiny odcházet.

Pokyny k zahájení školního roku 2020/2021
Vážení rodiče,
 
blíží se začátek nového školního roku a s ním přijdou i v naší škole některé novinky.
1. Od 1. září bude nová elektronická žákovská knížka.  Zpráva přes současnou žákovskou knížku je nyní poslední.  Informace o postupu pro přihlášení do nové el. ŽK dostanou žáci a rodiče v průběhu prvního týdne školního roku. Zprávy nebudou rodiče již dostávat automaticky mailem.
2. Zahájení školního roku v úterý 1. září proběhne stejně jako jindy…Třídní učitelé si budou chodit pro třídy před školu. Jako poslední půjdou prvňáčci a doprovodit je mohou i rodiče. Použití roušek je dobrovolné.
3. Pro všechny třídy budou ve čtvrtek 3. září od 15 hod třídní schůzky, kde budou rodiče seznámeni s dalšími důležitými informacemi.  Na schůzky přijdou rodiče v rouškách.
4. Došlo také k úpravě začátku vyučování, který je posunutý na 8.00 hod.
5. Pro školáky nejsou roušky ve škole povinné, ale každý žák bude mít preventivně v aktovce v igelitovém sáčku roušku pro případ náhlých zdravotních potíží.
6. Sledujte webové stránky školy, kde najdete vše podstatné a důležité.
Mgr. Alena Foistová, zástupkyně ředitelky školy
Projekt - Učíme se pro budoucnost
 
KLASIFIKACE ŽÁKA V PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA
 
Vzhledem k tomu, že za II. pololetí školního roku 2018/2019 nemohli vyučující předmětu Tělesná výchova u některých žáků provést jejich klasifikaci v tomto předmětu, dovolujeme si všechny žáky a jejich zákonné zástupce seznámit s podmínkami klasifikace žáků v tomto předmětu. Důvody nemožnosti provedení klasifikace u některých žáků v předmětu Tělesná výchova:
 
1) Nedostatečný počet známek potřebných k provedení klasifikace žáka za  pololetí školního roku .
 
2) Neaktivní účast při hodinách tělesné výchovy (časté necvičení - neplnění zadaných úkolů).
 
Aktivní účastí žáka při hodinách tělesné výchovy se rozumí vykonávání zadaných cvičení, rozhodující je především snaha a následně předvedené výkony.
 
Vyučovaný předmět Tělesná výchova patří do skupiny povinných předmětů vyučovaných základní školou. Předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících základní školy vždy 2 hodiny týdně. Vzhledem k tomu, že vyučovaný předmět Tělesná výchova je pro všechny žáky 1. – 9. ročníku povinný v rozsahu 2 hodiny týdně, vztahují se na něj pravidla klasifikace tak, jak je stanoveno Klasifikačním řádem Masarykovy ZŠ. S obsahem Klasifikačního řádu Masarykovy ZŠ se mohou žáci, jejich zákonní zástupci a další zájemci seznámit na webových stránkách školy, v ředitelně školy či sborovně. V Klasifikačním řádu je uvedeno, že: „Žák 1. - 9. roč. musí mít z každého předmětu alespoň 3 známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu z ústního zkoušení (mimo předmětů Vv, Tv, Pč). Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Klasifikační řád rovněž uvádí, že: „Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly sděleny rodičům.“

 
Podmínky výuky předmětu Tělesná výchova
 
1) Pokud se žák aktivně neúčastní hodiny, musí k tomu mít vážný důvod. Za vážný důvod nelze pokládat zapomenutý cvičební úbor (oděv – tričko, tepláky, kraťasy, sportovní obuv – do tělocvičny, na ven), neboť je povinností každého žáka být na hodiny tělesné výchovy takto vybaven. Každý vážný důvod k neaktivní účasti žáka na 2 hodině tělesné výchovy musí být doložen písemnou omluvenkou od zákonného zástupce žáka. Písemnými omluvenkami od zákonného zástupce žáka nelze řešit dlouhodobé omlouvání žáka z tohoto předmětu.
 
2) V případě, že se žák bezdůvodně nebude aktivně účastnit hodin tělesné výchovy, může být vyučujícím hodnocen za to, že aktivně neplní zadané úkoly či neplní a nerespektuje pokyny vyučujícího.
 
3) Žák má 2x za pololetí možnost aktivně se neúčastnit při hodinách tělesné výchovy z důvodu zapomenutého cvičebního úboru. Žák bez řádného cvičebního úboru (týká se i obuvi!) se v rámci bezpečnostních opatření nemůže aktivně účastnit hodiny tělesné výchovy.
 
4) V případě, že vyučující nebude mít k provedení klasifikace žáka v předmětu tělesná výchova potřebný počet známek i přesto, že byl žák na hodinách tělesné výchovy přítomen, bude mu stanoven termín, ve kterém bude z učiva přezkoušen.
 
5) Pokud žák nebude moci být z předmětu tělesná výchova klasifikován, bude z tohoto předmětu klasifikován stupněm 5 či nedostatečně (dle stupně školy).
 
6) V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování pouze na základě posudku vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok. (§50, odst. 2 zákona č. 561/2005 Sb. – Školský zákon). Pokud má žák závažný důvod k dlouhodobé omluvě z hodin tělesné výchovy, potom musí být takové uvolnění z hodin tělesné výchovy doloženo pouze na základě posudku vydaného registrujícím lékařem.
 
Pohyb alespoň v rámci tělesné výchovy je základní podmínkou zdravého rozvoje dětí. Proto škola dává přednost hodnocení žáků na základě jejich snahy a aktivity při tělesné výchově, nikoliv na základě plnění výkonnostních limitů. Pokud toto opatření nebude žáky pozitivně přijímáno a jejich přístup k hodinám tělesné výchovy se nezlepší, bude muset škola hledat jiná řešení, jak v souladu s platnými legislativními předpisy aktivně vyučovat tělesnou výchovu.

Vyjádření k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem spravuje internetové stránky vlastními silami a přístup zabezepečuje serverový správce se kterým je  řádně uzavřena smlouva. Stránky jsou tvořeny zejména pro zobrazení v PC nebo notebooku v domácím prostředí, ale umožňují bezproblémové zobrazení i v mobilních zařízeních jako tablet nebo chytrý telefon. Přístup je zabezpečen 24 hodnin denně po celý kalendářní rok s vyjímkou poruchy na straně serverového správce.
Obsah stránek splňuje zásady GDPR a je chráněn proti snadnému zkopírování s vyjímkou souborů k tomu určeným.

PLÁN KONZULTAČNÍCH HODIN
Pro případné konzultace s vyučuijícími prosíme využívat čas k tomu určený v plánu konzultačních hodin nebo domluvit termín telefonicky s vyučujícím předem (sborovna 379 794 212).


ředitelka základní školy: 379 794 406, mob.: 602 689 448
    zástupkyně ředitele : 379 794 406, mob.: 602 687 695
ekonomka školy: 379 794 406,     školní družina a sborovna: 379 794 212
mateřská škola: 379 794 326      školní jídelna: 379 794 336


GDPR
VT
DOKUMENTY
Návrat na obsah