Aktuality 2021/2022 - Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Masarykova základní škola a mateřská škola
Klenčí pod Čerchovem
Kontakty na učitele
Přejít na obsah

Aktuality 2021/2022

V průběhu prázdnin ( od 1.7.2022 - 28.8.2022)
budou úřední hodiny
každé pondělí od 08:00 - 11:00

Ředitelské volno
V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon je vyhlášeno z technických důvodů ředitelské volno na čtvrtek 30. 6. 2022.
Předání vysvědčení proběhne ve středu 29. 6. 2022 v 8.00 hodin, pak žáci odejdou domů.
Školní družina pro žáky I. stupně bude 29. 6. 2022 otevřená do 12.00 hodin, žákům nebude poskytnutý oběd. Na tento den je nutné se do školní družiny písemně přihlásit.

Mgr. Dagmar Dubová, ředitelka školy

Projekt - doučování žáků škol

Seznam potřebných věcí pro žáky 1.ročníku školní rok 2022/2023
Список речей для учнів 1 класa навчального року 2022/2023
Uvádíme seznam potřebných věcí a pomůcek, které by měl mít připraven každý žák 1.třídy v následujícím školním roce 2022/2023.
Sznam je ke stažení ve formátu docx nebo pdf.
Перерахуємо необхідні речі та допоміжні засоби, які повинен був підготувати кожен учень 1-го класу в наступному навчальному році 2022/2023.
Senam доступний для завантаження у форматі docx або pdf.


Přihláška volitelné předměty
Formulář pro volitelné předměty na školní rok 2022/2023 je ve formátu docx  nebo pdf ke stažení.

Зарахування до 1-го класу для українських школярів

Зарахування до 1-го класу
 
У Початковій школі в Кленчі-під-Черховом набір до першого класу відбудеться 
у середу, 8 червня, з 14:00 до 15:00.
 
Діти та їх законний опікун прийдуть на реєстрацію. З вами: документи дитини та законні опікуни.

Oznámení o přijetí žáků
Повідомлення про прийом учнів
Pro zobrazení dokumentu stiskněte následující odkaz zde
Щоб переглянути документ, натисніть тут наступне посилання


Přípravná třída šk.rok 2022-2023
PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
  Máte doma dítě, kterému doporučili odklad, nebo chcete svému předškolákovi usnadnit přestup na základní školu?
Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem nabízí pro školní rok 2022/2023 přípravnou třídu, kde můžeme Vašim dětem s nástupem na první stupeň základní školy pomoci.
Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním.
 • Přípravná třída bude ve školním roce 2022/2023 otevřena při minimálním počtu 10 žáků ve třídě.
 • Do přípravné třídy mohou být přijaty též děti bez odkladu školní docházky.
 • Žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy přijímáme během zápisu dětí do 1. třídy a později po předběžné domluvě – e-mail školy:  zakladni.skola@zsklenci.cz,  tel.: 379 794 406 nebo 602 689 448.
    Čas v přípravné třídě je pro nejmenší žáčky obdobím, v němž je třeba dětem ponechat dostatek času a prostoru, aby se mohly postupně seznámit s novou situací, přizpůsobit se a přivyknout všem změnám – nové roli školáka, novým požadavkům i časovému řádu.
   Děti se postupně adaptují na školu, přechod z mateřské školy je pro ně zpravidla náročný. Velkou výhodou je nižší počet dětí ve třídě, který umožňuje věnovat se dětem individuálně podle jejich potřeb (10-15 žáků). K dispozici mají tělocvičnu, sportovní halu a řadu učebních pomůcek.
   Význam přípravné třídy je v kvalitní přípravě dětí pro vstup do základního vzdělávání, se zřetelem na jejich individuální potřeby. Velký důraz je kladen na snahu zmenšit nedostatky v mluveném projevu. Také se záměrně rozvíjí jemná a hrubá motorika, zraková a sluchová percepce, grafomotorika. Podporuje se zde aktivní přístup k získávání vědomostí a k tvořivému myšlení. Zájem je rovněž na fyzickém rozvoji dětí a upevnění jejich zdraví. Důležitou součástí výuky v přípravné třídě jsou hry, výtvarné, pracovní, hudební aktivity. Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky.
Těšíme se na Vás!

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT:
 • Přípravná třída je bezplatná.
 • Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole.
 • Hlavním cílem je připravit děti na první ročník základní školy.
 • Docházka do přípravné třídy se nezapočítává se do povinné školní docházky.
 • Děti se neklasifikují.
 • Při veškerých činnostech je přihlíženo k jejich věku a schopnostem.
 • Výuka trvá pravidelně od 8.00 – 11.30 hodin (včetně dopolední vycházky).
 • Děti mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách školní družinu za poplatek.
 • Oběd i svačiny jsou připraveny ve školní jídelně, hradí rodiče stejně jako v mateřské škole.
Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení.
Veškeré dotazy zodpovíme telefonicky, e-mailem nebo osobně.

Projekt - Učíme se pro budoucnost
 
KLASIFIKACE ŽÁKA V PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA
 
Vzhledem k tomu, že za II. pololetí školního roku 2018/2019 nemohli vyučující předmětu Tělesná výchova u některých žáků provést jejich klasifikaci v tomto předmětu, dovolujeme si všechny žáky a jejich zákonné zástupce seznámit s podmínkami klasifikace žáků v tomto předmětu. Důvody nemožnosti provedení klasifikace u některých žáků v předmětu Tělesná výchova:
 
1) Nedostatečný počet známek potřebných k provedení klasifikace žáka za  pololetí školního roku .
 
2) Neaktivní účast při hodinách tělesné výchovy (časté necvičení - neplnění zadaných úkolů).
 
Aktivní účastí žáka při hodinách tělesné výchovy se rozumí vykonávání zadaných cvičení, rozhodující je především snaha a následně předvedené výkony.
 
Vyučovaný předmět Tělesná výchova patří do skupiny povinných předmětů vyučovaných základní školou. Předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících základní školy vždy 2 hodiny týdně. Vzhledem k tomu, že vyučovaný předmět Tělesná výchova je pro všechny žáky 1. – 9. ročníku povinný v rozsahu 2 hodiny týdně, vztahují se na něj pravidla klasifikace tak, jak je stanoveno Klasifikačním řádem Masarykovy ZŠ. S obsahem Klasifikačního řádu Masarykovy ZŠ se mohou žáci, jejich zákonní zástupci a další zájemci seznámit na webových stránkách školy, v ředitelně školy či sborovně. V Klasifikačním řádu je uvedeno, že: „Žák 1. - 9. roč. musí mít z každého předmětu alespoň 3 známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu z ústního zkoušení (mimo předmětů Vv, Tv, Pč). Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Klasifikační řád rovněž uvádí, že: „Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly sděleny rodičům.“

 
Podmínky výuky předmětu Tělesná výchova
 
1) Pokud se žák aktivně neúčastní hodiny, musí k tomu mít vážný důvod. Za vážný důvod nelze pokládat zapomenutý cvičební úbor (oděv – tričko, tepláky, kraťasy, sportovní obuv – do tělocvičny, na ven), neboť je povinností každého žáka být na hodiny tělesné výchovy takto vybaven. Každý vážný důvod k neaktivní účasti žáka na 2 hodině tělesné výchovy musí být doložen písemnou omluvenkou od zákonného zástupce žáka. Písemnými omluvenkami od zákonného zástupce žáka nelze řešit dlouhodobé omlouvání žáka z tohoto předmětu.
 
2) V případě, že se žák bezdůvodně nebude aktivně účastnit hodin tělesné výchovy, může být vyučujícím hodnocen za to, že aktivně neplní zadané úkoly či neplní a nerespektuje pokyny vyučujícího.
 
3) Žák má 2x za pololetí možnost aktivně se neúčastnit při hodinách tělesné výchovy z důvodu zapomenutého cvičebního úboru. Žák bez řádného cvičebního úboru (týká se i obuvi!) se v rámci bezpečnostních opatření nemůže aktivně účastnit hodiny tělesné výchovy.
 
4) V případě, že vyučující nebude mít k provedení klasifikace žáka v předmětu tělesná výchova potřebný počet známek i přesto, že byl žák na hodinách tělesné výchovy přítomen, bude mu stanoven termín, ve kterém bude z učiva přezkoušen.
 
5) Pokud žák nebude moci být z předmětu tělesná výchova klasifikován, bude z tohoto předmětu klasifikován stupněm 5 či nedostatečně (dle stupně školy).
 
6) V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování pouze na základě posudku vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok. (§50, odst. 2 zákona č. 561/2005 Sb. – Školský zákon). Pokud má žák závažný důvod k dlouhodobé omluvě z hodin tělesné výchovy, potom musí být takové uvolnění z hodin tělesné výchovy doloženo pouze na základě posudku vydaného registrujícím lékařem.
 
Pohyb alespoň v rámci tělesné výchovy je základní podmínkou zdravého rozvoje dětí. Proto škola dává přednost hodnocení žáků na základě jejich snahy a aktivity při tělesné výchově, nikoliv na základě plnění výkonnostních limitů. Pokud toto opatření nebude žáky pozitivně přijímáno a jejich přístup k hodinám tělesné výchovy se nezlepší, bude muset škola hledat jiná řešení, jak v souladu s platnými legislativními předpisy aktivně vyučovat tělesnou výchovu.

Vyjádření k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem spravuje internetové stránky vlastními silami a přístup zabezepečuje serverový správce se kterým je  řádně uzavřena smlouva. Stránky jsou tvořeny zejména pro zobrazení v PC nebo notebooku v domácím prostředí, ale umožňují bezproblémové zobrazení i v mobilních zařízeních jako tablet nebo chytrý telefon. Přístup je zabezpečen 24 hodnin denně po celý kalendářní rok s vyjímkou poruchy na straně serverového správce.
Obsah stránek splňuje zásady GDPR a je chráněn proti snadnému zkopírování s vyjímkou souborů k tomu určeným.

PLÁN KONZULTAČNÍCH HODIN
Pro případné konzultace s vyučuijícími prosíme využívat čas k tomu určený v plánu konzultačních hodin nebo domluvit termín telefonicky s vyučujícím předem (sborovna 379 794 212).


ředitelka základní školy: 379 794 406, mob.: 602 689 448
    zástupkyně ředitele : 379 794 406, mob.: 602 687 695
ekonomka školy: 379 794 406,     školní družina a sborovna: 379 794 212
mateřská škola: 379 794 326      školní jídelna: 379 794 336


GDPR
VT
DOKUMENTY
Návrat na obsah