Aktuality 2021/2022 - Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem

Masarykova základní škola a mateřská škola
Klenčí pod Čerchovem
Kontakty na učitele
Přejít na obsah

Aktuality 2021/2022


Pokyny k zahájení školního roku 2021/2022
Vážení rodiče, žáci a žákyně!
Ve středu 1. září nám začíná nový školní rok. Všichni si přejeme, aby byl co nejvíc bez opatření a omezení, přesto se však některým nařízením od Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství nevyhneme.
Vzhledem k tomu, že se žáci vrací z prázdnin, kde pobývali na nejrůznějších místech, proběhne hned na počátku září testování ve třech termínech, které má za úkol zjistit, jak je populace dětí infikována covidem-19.
Testování proběhne ve dnech: středa 1. září, pondělí 6. září a pátek 10. září (v ostatních školách se testuje 9. září, ale u nás bude ředitelské volno z důvodu odstávky elektřiny). Testování proběhne stejným způsobem jako se uskutečňovalo v průběhu května a června, a to ve třídách antigenními samotesty (žádný pedagog, zdravotník ani jiný zaměstnanec školy testování neprovádí).
Testovat se nemusí ti, kteří:
-         Prodělali onemocnění v posledních 180 dnech a předloží potvrzení od lékaře
-         Jsou plně očkovaní a od posledního očkování uplynulo 14 dní
-         Předloží potvrzení o testu, který byl proveden ve zdravotnickém zařízení (PCR test ne starší než ý dní, antigenní ne starší než 72 hodin)
Je možné si také donést vlastní test, který bude proveden na místě – například test ze slin.
Ve středu 1. září budou všichni žáci jako již tradičně čekat před školou a třídní učitelky si je po třídách odvedou do učeben. Tam  proběhne testování. Při vstupu do školy budou mít žáci roušky, po testování s negativním výsledkem je mohou odložit.
V další dny budou žáci vstupovat do společných prostor v rouškách a ve třídách je mohou odložit.
Žáci, jejichž zákonní zástupci nesouhlasí s testováním, se mohou zúčastnit prezenční výuky, ale musí mít roušku nasazenou po celou dobu pobytu ve škole, tedy i ve třídě. V případě, že netestovaný žák nemůže ze zdravotních důvodů nosit po celou dobu pobytu ve škole roušku, musí toto doložit zprávou od lékaře.
Žáci, kteří se odmítnou testovat a budou odmítat nosit roušky a nebudou se účastnit prezenční výuky, nebudou automaticky omluveni a musí být od zákonného zástupce omluveni jako při nemoci.
V těchto případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným dětem, vzdělávání distančním způsobem.
Testování samoodběrem představuje minimální zásah, který ale umožní naplnit právo na vzdělání a zároveň je nástrojem pro ochranu zdraví.
V případě, že po třech termínech testování bude minimální počet nakažených, v testování se dále pokračovat nebude.
Informace pro žáky, kteří se vracejí ze zahraniční dovolené:
1.    Děti do 12 let přinesou potvrzení o testu ze zdravotnického zařízení, test může být proveden ihned po návratu
2.   Děti nad 12 let: Podle aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR: osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci. Zákonní zástupci musí školu informovat, z jaké oblasti se žáci vrací.
Další informace obdržíte na schůzkách, které proběhnou 7. září od 15.30 hod.
Za vedení školy Mgr. Alena Foistová
Projekt - Učíme se pro budoucnost
 
KLASIFIKACE ŽÁKA V PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA
 
Vzhledem k tomu, že za II. pololetí školního roku 2018/2019 nemohli vyučující předmětu Tělesná výchova u některých žáků provést jejich klasifikaci v tomto předmětu, dovolujeme si všechny žáky a jejich zákonné zástupce seznámit s podmínkami klasifikace žáků v tomto předmětu. Důvody nemožnosti provedení klasifikace u některých žáků v předmětu Tělesná výchova:
 
1) Nedostatečný počet známek potřebných k provedení klasifikace žáka za  pololetí školního roku .
 
2) Neaktivní účast při hodinách tělesné výchovy (časté necvičení - neplnění zadaných úkolů).
 
Aktivní účastí žáka při hodinách tělesné výchovy se rozumí vykonávání zadaných cvičení, rozhodující je především snaha a následně předvedené výkony.
 
Vyučovaný předmět Tělesná výchova patří do skupiny povinných předmětů vyučovaných základní školou. Předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících základní školy vždy 2 hodiny týdně. Vzhledem k tomu, že vyučovaný předmět Tělesná výchova je pro všechny žáky 1. – 9. ročníku povinný v rozsahu 2 hodiny týdně, vztahují se na něj pravidla klasifikace tak, jak je stanoveno Klasifikačním řádem Masarykovy ZŠ. S obsahem Klasifikačního řádu Masarykovy ZŠ se mohou žáci, jejich zákonní zástupci a další zájemci seznámit na webových stránkách školy, v ředitelně školy či sborovně. V Klasifikačním řádu je uvedeno, že: „Žák 1. - 9. roč. musí mít z každého předmětu alespoň 3 známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu z ústního zkoušení (mimo předmětů Vv, Tv, Pč). Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Klasifikační řád rovněž uvádí, že: „Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly sděleny rodičům.“

 
Podmínky výuky předmětu Tělesná výchova
 
1) Pokud se žák aktivně neúčastní hodiny, musí k tomu mít vážný důvod. Za vážný důvod nelze pokládat zapomenutý cvičební úbor (oděv – tričko, tepláky, kraťasy, sportovní obuv – do tělocvičny, na ven), neboť je povinností každého žáka být na hodiny tělesné výchovy takto vybaven. Každý vážný důvod k neaktivní účasti žáka na 2 hodině tělesné výchovy musí být doložen písemnou omluvenkou od zákonného zástupce žáka. Písemnými omluvenkami od zákonného zástupce žáka nelze řešit dlouhodobé omlouvání žáka z tohoto předmětu.
 
2) V případě, že se žák bezdůvodně nebude aktivně účastnit hodin tělesné výchovy, může být vyučujícím hodnocen za to, že aktivně neplní zadané úkoly či neplní a nerespektuje pokyny vyučujícího.
 
3) Žák má 2x za pololetí možnost aktivně se neúčastnit při hodinách tělesné výchovy z důvodu zapomenutého cvičebního úboru. Žák bez řádného cvičebního úboru (týká se i obuvi!) se v rámci bezpečnostních opatření nemůže aktivně účastnit hodiny tělesné výchovy.
 
4) V případě, že vyučující nebude mít k provedení klasifikace žáka v předmětu tělesná výchova potřebný počet známek i přesto, že byl žák na hodinách tělesné výchovy přítomen, bude mu stanoven termín, ve kterém bude z učiva přezkoušen.
 
5) Pokud žák nebude moci být z předmětu tělesná výchova klasifikován, bude z tohoto předmětu klasifikován stupněm 5 či nedostatečně (dle stupně školy).
 
6) V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování pouze na základě posudku vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok. (§50, odst. 2 zákona č. 561/2005 Sb. – Školský zákon). Pokud má žák závažný důvod k dlouhodobé omluvě z hodin tělesné výchovy, potom musí být takové uvolnění z hodin tělesné výchovy doloženo pouze na základě posudku vydaného registrujícím lékařem.
 
Pohyb alespoň v rámci tělesné výchovy je základní podmínkou zdravého rozvoje dětí. Proto škola dává přednost hodnocení žáků na základě jejich snahy a aktivity při tělesné výchově, nikoliv na základě plnění výkonnostních limitů. Pokud toto opatření nebude žáky pozitivně přijímáno a jejich přístup k hodinám tělesné výchovy se nezlepší, bude muset škola hledat jiná řešení, jak v souladu s platnými legislativními předpisy aktivně vyučovat tělesnou výchovu.

Vyjádření k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem spravuje internetové stránky vlastními silami a přístup zabezepečuje serverový správce se kterým je  řádně uzavřena smlouva. Stránky jsou tvořeny zejména pro zobrazení v PC nebo notebooku v domácím prostředí, ale umožňují bezproblémové zobrazení i v mobilních zařízeních jako tablet nebo chytrý telefon. Přístup je zabezpečen 24 hodnin denně po celý kalendářní rok s vyjímkou poruchy na straně serverového správce.
Obsah stránek splňuje zásady GDPR a je chráněn proti snadnému zkopírování s vyjímkou souborů k tomu určeným.

PLÁN KONZULTAČNÍCH HODIN
Pro případné konzultace s vyučuijícími prosíme využívat čas k tomu určený v plánu konzultačních hodin nebo domluvit termín telefonicky s vyučujícím předem (sborovna 379 794 212).


ředitelka základní školy: 379 794 406, mob.: 602 689 448
    zástupkyně ředitele : 379 794 406, mob.: 602 687 695
ekonomka školy: 379 794 406,     školní družina a sborovna: 379 794 212
mateřská škola: 379 794 326      školní jídelna: 379 794 336


GDPR
VT
DOKUMENTY
Návrat na obsah